cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.09.03
ESPI 3/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 1 paźdzeirnika 2018 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383038, (zwanej dalej również "Spółką"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 oraz art. 4022 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzeniem") na dzień 1 paźdzeirnika 2018 roku, na godzinę 14:00 w lokalu kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna S.C przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu:
- Pełna treść ogłoszenia,
- Projekty uchwał,
- Wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu

Pobierz dokument cct_ogloszeniezwolanienwza_01102018.pdf (194.96 kB)
Pobierz dokument cct_projektyuchwal_nwza_01102018.pdf (139.3 kB)
Pobierz dokument cct_wzorformularzapelnomocnictwa_nwza_01012018.pdf (91.41 kB)