cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.08.16
EBI 14/2018 - Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstw na szkodę Spółki

Zarząd Call Center Tools S.A. w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj.16 sierpnia 2018 r. powziął informację o złożeniu przez obsługującą Emitenta kancelarię adwokacką, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko mieniu i przeciwko wiarygodności dokumentów, na szkodę Spółki, przez byłego prezesa zarządu („Zawiadomienie”) w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota, w dniu 15.08.br.

Złożenie zawiadomienia jest konsekwencją wyników przeprowadzonego badania, zleconego przez Spółkę kancelarii adwokackiej, w zakresie działalności byłego prezesa zarządu, o którym Spółka informowała w raportach okresowych za I oraz II kwartał 2018 r. jak również w raporcie okresowym rocznym za rok obrotowy 2017.

Zawiadomienie nie wyczerpuje kroków prawnych podjętych przez Spółkę w celu dochodzenia swoich roszczeń, jak również nie obejmuje wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości. Działania byłego członka zarządu miały i mają istotny wpływ na kondycję finansową Spółki. W najbliższym czasie Spółka zamierza wystąpić ze stosownymi pozwami o charakterze odszkodowawczym i dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym od byłego prezesa zarządu.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu