cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.06.13
EBI 8/2018 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 12 lipca 2018 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383038, (zwanej dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 oraz art. 4022 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 12 lipca 2018 roku, na godzinę 14:00 w lokalu kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna S.C przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu: 
- Pełna treść ogłoszenia, 
- Projekty uchwał,
- Wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu

Pobierz dokument cct_ogloszeniezwolaniezwza_12072018.pdf (697.71 kB)
Pobierz dokument cct_projektyuchwal_zwza_12072018.pdf (616.43 kB)
Pobierz dokument cct_wzorformularzapelnomocnictwa_zwza_12072018.pdf (391.41 kB)