cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2017

2017.06.29
ESPI 2/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29.06.2017 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. (dalej jako \"Spółka\"), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2017 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas - Prezes Zarządu