cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2017

2017.04.03
EBI 6/2017 - Zawarcie umów o ograniczeniu zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki następujące umowy o ograniczeniu zbywalności akcji Emitenta (z ang. lock-up) zawarte pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami:

1. Tekaem Capital Ltd.
Przedmiotem umowy lock-up z datą 03.04.2017 r. jest 3.000.000 szt. akcji Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 03.04.2019 r.

2. Panem Andrzejem Szumlasem
Przedmiotem umowy lock-up z datą 03.04.2017 r. jest 1.337.969 szt. akcji Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 03.04.2019 r.

3. Pan Rafałem Wiśniewskim
Przedmiotem umowy lock-up z datą 03.04.2017 r. jest 450.000 szt. akcji Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 03.04.2019 r.

4. Akcjonariuszem posiadającym poniżej 5% w kapitale zakładowym Emitenta
Przedmiotem umowy lock-up z datą 03.04.2017 r. jest 200.000 szt. akcji Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 03.04.2019 r.

Na mocy tychże umów ograniczenia zbywalności akcji Emitenta, ww. akcjonariusze zobowiązali się w terminie od daty podpisania przedmiotowych umów przez okres 24 miesięcy nie dokonywać jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania lub nieobciążania akcji Spółki pod rygorem kar pieniężnych.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas - Prezes Zarządu