cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2017

2017.01.31
EBI 2/2017 - Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") informuje o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2016. Wyboru dokonała Rada Nadzorcza działając zgodnie z §20 pkt.1 Statutu Spółki, podejmując uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 r. w dniu 30 stycznia br. Sprawozdanie Emitenta zostanie zbadane przez Crystal Audit & Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nike 38/11, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3835.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas - Prezes Zarządu