cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2016

2016.06.10
EBI 12/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 7 lipca 2016 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383038, (zwanej dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 7 lipca 2016 roku, na godzinę 13:00 w lokalu kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna S.C przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu:
- Pełna treść ogłoszenia,
- Projekty uchwał,
- Wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas – Prezes Zarządu

 

Pobierz dokument cct_ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_2016-06-10.pdf (173.32 kB)
Pobierz dokument cct_projekty_uchwal_na_zwz_2016-06-10_am.pdf (225.73 kB)
Pobierz dokument cct_wzor_formularza_pelnonocnictwa_2016-06-10.pdf (290.03 kB)