cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2016

2016.01.22
EBI 4/2016 - Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") informuje o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań za rok 2015. Wyboru dokonała Rada Nadzorcza działając zgodnie z §20 pkt.1 Statutu Spółki, podejmując uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 r. w dniu 20 stycznia br. Sprawozdanie Emitenta zostanie zbadane przez WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3685.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Prezes Zarządu