cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2016

2016.01.04
EBI 1/2016 - Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Call Center Tools S.A. ('Spółka', 'Emitent') zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Pana Andrzeja Szumlasa ('akcjonariusz', 'zawiadamiający'), z której wynika, iż w związku z zawarciem w dniu 2 grudnia 2015 r. umowy kupna/sprzedaży akcji Emitenta pomiędzy Panem Andrzejem Szumlasem (nabywający) a Chance2Play Limited (zbywający), której przedmiotem jest 451.592 szt. akcji, akcjonariusz zwiększył udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wynikający z posiadanych akcji z 11,78% do 17,68%.

Przed zawarciem ww. umowy, akcjonariusz posiadał 901.045 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowiły 11,78% kapitału zakładowego Spółki i dawały 11,78% głosów, stanowiących 11,78% w ogólnej liczbie głosów. Po zawarciu ww. umowy, Pan Andrzej Szumlas posiada 1.352.637 szt. akcji Spółki stanowiących 17,68% udziału w kapitale zakładowym zaś liczba głosów wynosi 17,68% w ogólnej liczbie głosów. Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia.Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu