cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2015

2015.11.25
EBI 17/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 23 grudnia 2015 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383038, (zwanej dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 23 grudnia 2015 roku, na godzinę 14:00 w lokalu kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna S.C przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu:

  • Pełna treść ogłoszenia,
  • Projekty uchwał,
  • Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  • Wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct-ogloszenie-o-zwolaniu-nwz-2015-11-25.pdf (212.34 kB)
Pobierz dokument cct-projekty-uchwal-na-nwz-z-dnia-2015-11-25.pdf (269.34 kB)
Pobierz dokument cct-jednolity-tekst-statutu-spolki-cct-2015-11-25.pdf (244.57 kB)
Pobierz dokument cct-wzor-formularza-pelnonocnictwa-2015-11-25.pdf (289.14 kB)