cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2015

2015.06.11
ESPI 6/2015 - Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A.

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie ponownie przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A., po drobnej korekcie w zakresie oczywistych omyłek pisarskich, związanych z terminami.

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383038, (zwanej dalej również "Spółką"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzeniem" lub "ZWZ") na dzień 10 lipca 2015 roku, na godzinę 15:30 w lokalu kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna S.C przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu, po poprawkach:

  • Pełna treść ogłoszenia,
  • Projekty uchwał,
  • Wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu  

 

Pobierz dokument cct---ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-10.07.2015-skorygowane.pdf (173.43 kB)
Pobierz dokument cct---projekty-uchwal-na-zwz-10.07.2015-skorygowane.pdf (226.66 kB)
Pobierz dokument cct---wzor-formularza-pelnonocnictwa10.07.2015.pdf (289.95 kB)