cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2015

2015.07.09
EBI 13/2015 - Rejestracja zmian w KRS, rejestracja połączenia

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2015 roku powziął informację o dokonaniu przez sąd rejestrowy w dniu 1 lipca 2015 roku następujących wpisów:

  1. wpisu zmiany adresu Emitenta (aktualny adres: ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa);
  2. wpisu połączenia Call Center Tools S.A. z podmiotem w 100% zależnym IPOM Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. w dniu 20 marca 2015 roku. W następstwie ww. połączenia spółka przejmowana została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji, a jej majątek przeszedł na spółkę przejmującą, przy czym spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej;
  3. wpisu nowej wysokości kapitału docelowego w kwocie 573.000,00 złotych, zgodnie z uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. w dniu 20 marca 2015 roku;
  4. wpisu zmian w Statucie Emitenta, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. w dniu 20 marca 2015 roku;
  5. wpisu w zakresie aktualnego Przedmiotu Działalności Spółki, zgodnie z nowymi wymogami prawa, nakazującymi pozostawienie w rubryce wyłącznie 10 pozycji. Emitent oświadcza, iż nie dopisał żadnych nowych pozycji PKD.

Emitent oświadcza, iż o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. w dniu 20 marca 2015 roku, Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 21 marca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt 5 i pt 8 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".

Załączniki:
1. Statut tekst jednolity
2. Aktualny odpis z KRS Emitenta

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu