cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2015

2015.02.19
ESPI 2/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 20.03.2015 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 54 00-852 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383038, (zwanej dalej również "Spółką"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzeniem" lub "NWZ") na dzień 20 marca 2015 roku, na godzinę 13:30 w lokalu kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna S.C przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu:

  • Pełna treść ogłoszenia,
  • Projekty uchwał,
  • Projekt tekstu Jednolitego Statutu Spółki,
  • Wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument z1-cct-ogloszenie-o-zwolaniu-nwz-2015-03-20.pdf (225.2 kB)
Pobierz dokument z2-cct-projekty-uchwal-na-nwz-z-dnia-2015-03-20.pdf (362.45 kB)
Pobierz dokument z3-cct-jednolity-tekst-statutu-spolki-projekt-2015-03-20.pdf (242.35 kB)
Pobierz dokument z4-cct-wzor-formularza-pelnomocnictwa-2015-03-20.pdf (290.02 kB)