cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2015

2015.01.29
EBI 2/2015 - Zamiar połączenia ze spółka zależną

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia Call Center Tools S.A. ze spółką zależną IPOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z faktem, iż Emitent posiada 100% akcji w kapitale IPOM Sp. z o.o. spółki łączące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności oraz uproszczenia zarządzania. Spółki łączące zamierzają połączyć się przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. IPOM sp. z o.o. na spółkę przejmującą tj. Call Center Tools S.A., przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, zgodnie z przepisem art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych. W następstwie ww. połączenia spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji, a jej majątek przejdzie na spółkę przejmującą, przy czym spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu