cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.07.04
EBI 25/2014 - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.07.2014 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu), które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04.07.2014 r. Treść załączonych uchwał zawiera informacje o:

1) liczbie akcji, z których oddano ważne głosy;
2) procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym;
3) łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Jednocześnie Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie, z wyjątkiem uchwały w zakresie podziału zysku za rok 2013, do której to uchwały jeden z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_uchwaly_podjete_wza_04072014.pdf (421.95 kB)