cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.06.09
EBI 23/2014 - Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do siedziby Spółki umowa typu "lock-up" podpisana osobę fizyczną, akcjonariusza Emitenta nie przekraczającego progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu oraz w kapitale akcyjnym Spółki. Przedmiotem tejże umowy datowanej na 9 czerwca 2014 r. jest 200.000 szt. akcji Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 9 maja 2015 r.

Na mocy tejże umowy ograniczenia zbywalności akcji Emitenta, ww. akcjonariusz zobowiązał się w terminie od daty podpisania przedmiotowej umowy przez okres 11 miesięcy nie dokonywać jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania lub nieobciążania akcji Spółki pod rygorem wysokich kar pieniężnych.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka