cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.06.07
EBI 22/2014 - Korekta raportu nr 20/2014 dot. przekroczenia progu w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Call Center Tools S.A ("Spółka", "Emitent") w związku z otrzymaniem od akcjonariusza Tekaem Capital Ltd. z siedziba w Nikozji, Republika Cypru ("Akcjonariusz") uzupełnienia zawiadomienia z dn. 02.06.2014 na podstawie którego Emitent opublikował raport bieżący EBI nr 20/2014 z dnia 06.06.2014 niniejszym przekazuje do wiadomości pełną uzupełnioną informację, będącą korektą raportu EBI nr 20/2014:

Akcjonariusz zawiadamia, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Emitenta, zwiększeniu uległ jego udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed podwyższeniem kapitału Emitenta, Akcjonariusz posiadał 53.334 szt. akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowiły 1,15% kapitału zakładowego Emitenta i dawały 53.334 głosów, stanowiących 1,15% w ogólnej liczbie głosów.

Po podwyższeniu kapitału Emitenta, Akcjonariusz posiada 3.053.334 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które obecnie stanowią 39,91% kapitału zakładowego Emitenta i dają 3.053.334 głosów, stanowiących 39,91% w ogólnej liczbie głosów, w tym:
a) 53.334 akcji na okaziciela serii A reprezentujących 0,70% udziału w ogólnej liczbie akcji oraz głosów.
b) 3.000.000 akcji imiennych serii C reprezentujących 39,22% udziału w ogólnej liczbie akcji oraz głosów.

Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta, a także że brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 29.07.2005 "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych".

Podstawa prawna: art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych".

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka