cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.06.06
ESPI 7/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 04.07.2014 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 54 00-852 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383038, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 4 lipca 2014 roku, na godzinę 15:00 w lokalu kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna S.C przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu:
-pełna treść ogłoszenia,
-projekty uchwał,
-wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników,
-Projekt tekstu Jednolitego Statutu Spółki,
-Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej,
-Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct---ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-2014-06-06.pdf (224.44 kB)
Pobierz dokument cct---projekty-uchwal-na-zwz-z-dnia-2014-06-06.pdf (390.73 kB)
Pobierz dokument cct---wzor-formularza-pelnonocnictwa-2014-06-06.pdf (289.89 kB)
Pobierz dokument cct---jednolity-tekst-statutu-spolki---projekt-2014-06-06.pdf (241.31 kB)
Pobierz dokument cct---regulamin-rady-nadzorczej---projekt-2014-06-06.pdf (104.16 kB)
Pobierz dokument cct---regulamin-walnego-zgromadzenia---projekt-2014-06-06.pdf (172.02 kB)