cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.06.02
EBI 20/2014 - Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Tekaem Capital Ltd. z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru ("Akcjonariusza"), że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Emitenta, zwiększeniu uległ jego udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed podwyższeniem kapitału Emitenta, Akcjonariusz posiadał 53.334 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowiły 1,15% kapitału zakładowego Emitenta i dawały 53.334 głosów, stanowiących 1,15% w ogólnej liczbie głosów.

Po podwyższeniu kapitału Emitenta, Akcjonariusz posiada 3.053.334 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które obecnie stanowią 39,91% kapitału zakładowego Emitenta i dają 3.053.334 głosów, stanowiących 39,91% w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta, a także że brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 29.07.2005 "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych".

Podstawa prawna: art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu