cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.06.02
EBI 19/2014 - Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Rafała Wiśniewskiego ("Akcjonariusza"), że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Emitenta, zmniejszeniu uległ jego udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed podwyższeniem kapitału Emitenta, Akcjonariusz posiadał 450.000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowiły 9,68% kapitału zakładowego Emitenta i dawały 450.000 głosów, stanowiących 9,68% w ogólnej liczbie głosów.

Po podwyższeniu kapitału Emitenta, Akcjonariusz posiada 450.000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które obecnie stanowią 5,88% kapitału zakładowego Emitenta i dają 450.000 głosów, stanowiących 5,88% w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta, a także że brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 29.07.2005 "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych".

Podstawa prawna: art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu