cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.05.27
EBI 13/2014 - Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że powziął wiadomość, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia14 maja 2014 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 465.000,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy ) zł do kwoty 765.000,00 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) zł w drodze emisji 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) zł każda.

Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Emitenta w kwocie 765.000,00 zł dzieli się na 7.650.000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
1. 4.000.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2. 650.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3. 3.000.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 7.650.000 głosów.

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu