cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.04.08
EBI 8/2014 - Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do siedziby Spółki umowa typu "lock-up" podpisana przez Pana Andrzeja Szumlasa, znaczącego akcjonariusza Emitenta. Przedmiotem umowy lock-up datowanej na 8 kwietnia 2014 r. jest 900.000 szt. akcji Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 8 kwietnia 2015 r.

Na mocy tejże umowy ograniczenia zbywalności akcji Emitenta, ww. akcjonariusz zobowiązał się w terminie od daty podpisania przedmiotowej umowy przez okres 12 miesięcy nie dokonywać jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania lub nieobciążania akcji Spółki pod rygorem wysokich kar pieniężnych.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu