cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.03.21
EBI 5/2014 - Nabycie kontrolnego pakietu udziałów w spółce z o.o.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu EBI nr 3/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. informuje, że w dniu 21 marca 2014 r. podpisał warunkową umowę ("Umowa") z Tekaem Capital Ltd. ("TKM") z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, którą określił szczegółowe warunki nabycia przez Emitenta od TKM 100% udziałów ("Udziały") IPOM Sp. z o.o. ("IPOM") z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi w postaci: a) uzyskania przez Emitenta zgody Rady Nadzorczej na dokonanie transakcji objętej Umową, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji serii C oraz na ustaloną przez Emitenta cenę emisyjną Akcji oraz b) zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Strony ustaliły cenę nabycia Udziałów na kwotę 1.560.000 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wszystkie nabywane Udziały zostaną w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci zaoferowanych TKM 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej. TKM zobowiązał się do nierozporządzania akcjami i niezwłocznego podpisania umowy ograniczającej zbywalność akcji po przyjęciu oferty objęcia akcji.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1 i 2 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu