cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.03.25
EBI 6/2014 - Uchwała RN w sprawie emisji akcji serii C

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportów EBI nr 3/2014 oraz 5/2014 informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie nowej emisji akcji serii C emitowanych w granicach kapitału docelowego, ceny emisyjnej oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Na mocy tejże uchwały Zarząd Emitenta uzyskał zgodę na:

1. Dokonanie transakcji nabycia od Tekaem Capital Ltd. („TKM”) 100 % udziałów w spółce IPOM sp. z o.o., za cenę nabycia w kwocie 1.560.000 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz pokrycie ceny nabycia wkładem niepieniężnym w postaci zaoferowanych TKM 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej.
2. Zastosowanie trybu subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
3. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarządu