cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.03.01
EBI 4/2014 - Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań za rok 2013. Wyboru dokonała Rada Nadzorcza działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki, podejmując uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 r. w dniu 26.02.2014 r. Uchwała wpłynęła do Spółki w dniu wczorajszym. Sprawozdanie Emitenta zostanie zbadane przez WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3685.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu