cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.10.17
EBI 32/2013 - Warunkowe zwolnienie znaczącego akcjonariusza z umowy o ograniczeniu zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki porozumienie trójstronne („Porozumienie”) podpisane przez pozostałe strony, zawarte pomiędzy Emitentem, znaczącym akcjonariuszem Infigate Sp. z o.o. (posiadającego powyżej 5% w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) oraz osobą fizyczną. Przedmiotem Porozumienia jest warunkowe zwolnienie znaczącego akcjonariusza z zapisów obowiązującej go dotychczas umowy dotyczącej ograniczenia zbywalności akcji Emitenta zawartej 18.02.2013 r. (o czym spółka informowała raportem bieżącym EBI 13/2013) i warunkowe udzielenie zgody na sprzedaż akcji osobie fizycznej w drodze umowy cywilno-prawnej. Na mocy Porozumienia osoba fizyczna zobowiązała się do przestrzegania zasad i warunków ograniczenia zbywalności akcji Emitenta w takim samym zakresie, w jakim wynika to z umowy zawartej pomiędzy Spółką a znaczącym akcjonariuszem, włączając w to zarówno kary umowne, jak i okres obowiązywania zapisów o ograniczeniu zbywalności akcji Emitenta.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu