cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.10.03
EBI 31/2013 - Zawarcie umowy znaczącej z PARP

Zarząd Call Center Tools S.A (Emitent, Spółka, Beneficjent) informuje, że w dniu 2 października 2013 r. podpisana została umowa pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 81/83 (PARP) w związku z zatwierdzeniem wniosku Spółki (sygnatura WND-POIG.08.02.00-14-131/13) o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) przez Instytucję Zarządzającą.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia dofinansowania na realizację Projektu „Wdrożenie systemu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy Call Center Tools S.A. a jego dostawcami i odbiorcami” w ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.”

Całkowita wartość projektu wynosi 1.081.700,00 zł zaś kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją Projektu wynosi 757.190,00 zł. Po spełnieniu warunków wynikających z umowy i przepisów prawa dofinansowanie na realizację Projektu będzie nie wyższe niż 757.190,00 zł.
Realizacja projektu potrwa do 31 marca 2015 roku, przy czym Spółka zobowiązała się do utrzymania trwałości projektu przez okres co najmniej trzech lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Zgodnie z obowiązującym standardem przy tego typu przedsięwzięciach korzystających z dofinansowania ze środków unijnych i wymogiem umowy, Beneficjent ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą "nie na zlecenie", wraz ze stosowną deklaracją wekslową. Umowa ma charakter umowy znaczącej ze względu na wartość która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w skali roku. W opinii Zarządu będzie miała ona istotny, pozytywny wpływ na rozwój Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatwnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu