cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.07.22
ESPI 6/2013 - Akcjonariusze posidajacy 5% i więcej głosów na WZA spółki w dn. 19.07.2013 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. (dalej jako "Spółka"), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej jako "Ustawa o Ofercie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19.07.2013 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

 

Pobierz dokument cct_wykaz_akcjonariuszy_pow_5proc_zwz_19.07.2013.pdf (225.2 kB)