cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.07.20
EBI 29/2013 - Treść uchwał powziętych przez ZWZ z dn. 19.07.2013 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu), które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19.07.2013 r.

Treść załączonych uchwał zawiera informacje o:
1) liczbie akcji, z których oddano ważne głosy;
2) procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym;
3) łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 19.07.2013 r. żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów do uchwał, ani nikt nie stwierdził, że głosował przeciwko podjętym uchwałom.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_tresc_uchwal_zwz_19072013.pdf (216.49 kB)