cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.06.26
EBI 28/2013 - Informacja na temat prognoz finansowych za 2012 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie § 3 pkt. 2 ust 15 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" postanawia dokonać zmiany prognoz finansowych, w zakresie prognozowanego zysku netto za 2012 rok na 165.000 zł.

W raporcie bieżącym nr 15/2012 z dn. 31.05.2012 Emitent prognozował zysk netto za 2012 rok w wysokości 290.000 zł. W ujęciu kwartalnym za cztery kwartały poziom ten został osiągnięty, jednakże z uwagi na konieczność dokonania odpisów dwóch należności na łączną kwotę 130.000 zł w sprawozdaniu rocznym, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółki, wynik netto został pomniejszony i ostatecznie zamknął się kwotą 165.827 zł. Nie wystąpiły przy tym inne czynniki mające negatywny wpływ na osiągane wyniki.

Podstawa prawna: § 3 pkt. 2 ust 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO oraz pkt. 16 a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarządu