cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.06.20
EBI 27/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.07.2013 r.

Zarząd spółki pod firmą: „Call Center Tools S.A.” z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 54, 00-852 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000383038, z kapitałem zakładowym w wysokości 465.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP: 7010226488 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 lipca 2013 r., na godzinę 11:30, w Warszawie, w kancelarii notarialnej Biwejnis Maciej & Orłowski Paweł. Kancelaria Notarialna s.c., Ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek Czajka – Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_zal_1.pdf (276.09 kB)
Pobierz dokument cct_projekty_uchwal_zal_2.pdf (269.43 kB)
Pobierz dokument cct_formularz_pelnomocnictwa_instrukcja_zal_3.pdf (397.42 kB)