cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.03.14
EBi 21/2013 - Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta działając w oparciu o postanowienia §20 pkt 1. statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. WBS Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3685.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu