cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.02.27
EBI 18/2013 - Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu EBI nr 11/2013 "Porozumienie akcjonariuszy w sprawie ograniczenia zbywalności akcji Emitenta" informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do siedziby Spółki umowa typu "lock-up" podpisana przez sygnatariusza porozumienia, spółkę Chance2Play Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru. Przedmiotem umowy lock-up z datą zawarcia 26.02.2013 r. jest 451.000 szt. akcji Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 26.02.2014 r.

Na mocy tejże umowy ograniczenia zbywalności akcji Emitenta, ww. akcjonariusz zobowiązał się w terminie od daty podpisania przedmiotowej umowy przez okres 12 miesięcy nie dokonywać jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania lub nieobciążania akcji Spółki pod rygorem wysokich kar pieniężnych.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka – Członek Zarządu