cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.02.27
ESPI 4/2013 - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację na podstawie zawiadomienia otrzymanego od akcjonariusza Chance2Play Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru (Chance2Play), że w wyniku zawarcia w dniu 20 lutego 2013 r. dwóch umów nabycia akcji Emitenta od akcjonariuszy Emitenta reprezentujących poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie akcji oraz głosów, na łączną liczbę 223.706 szt. akcji Spółki, ww. akcjonariusz zwiększył udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wynikających z posiadanych akcji z 4,90% do 9,71%.

Przed zawarciem ww. umów, Chance2Play posiadała 227.939 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowiły 4,90% kapitału zakładowego Emitenta i dawały 227.939 głosów, stanowiących 4,90% w ogólnej liczbie głosów. Po zawarciu ww. umów, Chance2Play posiada 451.645 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 9,71% kapitału zakładowego Emitenta i dają 451.645 głosów, stanowiących 9,71% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu