cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.02.18
EBI 13/2013 - Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu EBI nr 11/2013 "Porozumienie akcjonariuszy w sprawie ograniczenia zbywalności akcji Emitenta" informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do siedziby Spółki następujące umowy typu "lock-up" podpisane sygnatariuszy porozumienia:

1. Infigate Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy locku-up z datą 18.02.2013 r. jest 450.000 szt. akcji Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 18.02.2014 r.

2. David Kaiser
Przedmiotem umowy locku-up z datą 18.02.2013 r. jest 380.000 szt. akcji Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 18.02.2014 r.

3. Akcjonariusz posiadający poniżej 5% w kapitale zakładowym Emitenta
Przedmiotem umowy locku-up z datą 15.02.2013 r. jest 160.000 szt. akcji Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 15.02.2014 r.

4. Akcjonariusz posiadający poniżej 5% w kapitale zakładowym Emitenta
Przedmiotem umowy locku-up z datą 15.02.2013 r. jest 25.000 szt. akcji Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 15.02.2014 r.

Na mocy tychże umów ograniczenia zbywalności akcji Emitenta, ww. akcjonariusze zobowiązali się w terminie od daty podpisania przedmiotowych umów przez okres 12 miesięcy nie dokonywać jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania lub nieobciążania akcji Spółki pod rygorem wysokich kar pieniężnych. 

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka – Członek Zarządu