cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.02.15
EBI 11/2013 - Porozumienie akcjonariuszy w sprawie ograniczenia zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") powziął informację o zawarciu w dniu 15 lutego 2013 r. przez akcjonariuszy Emitenta porozumienia, zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2013 r. zobowiązali się do zawarcia ze Spółką stosownych umów o ograniczeniu zbywalności akcji Emitenta (umowy lock-up) pod rygorem zapłaty kar umownych. W najbliższych tygodniach, wspólnie z Zarządem Emitenta, akcjonariusze którzy zawarli przedmiotowe porozumienie będą dążyli do rozszerzenia ww. porozumienia na wszystkich akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, tak aby umowami lock-up zostało objętych co najmniej 3.868.080 akcji Emitenta, na okres co najmniej 12 miesięcy. Na dzień dzisiejszy sygnatariusze porozumienia reprezentują łącznie co najmniej 2.638.080 szt. akcji Emitenta mających być przedmiotem umów lock-up. Aktualnie sygnatariuszami ww. porozumienia są:

1. Andrzej Szumlas,
2. Infigate Sp. z o.o.,
3. David Kaiser,
4. oraz sześciu akcjonariuszy posiadających poniżej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd Emitenta będzie sukcesywnie informować o zawieranych umowach lock-up pomiędzy akcjonariuszami a Spółką.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarządu