cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.02.15
EBI 9/2013 - Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.02.2013 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. (dalej jako "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączniku), które zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15.02.2013 r.

Treść załączonych uchwał zawiera informacje o:
-liczbie akcji, z których oddano ważne głosy,
-procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym,
-łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 15.02.2013 r. żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów do uchwał, ani nikt nie stwierdził, że głosował przeciwko podjętym uchwałom.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_tresc_uchwal_nwza_15022013.pdf (314.96 kB)