cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.01.28
ESPI 2/2013 - Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ spółki zwołanego na 15.02.2013

Zarząd spółki Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Solipska 4B, 02-482 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000383038, z kapitałem zakładowym w wysokości 465.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP: 7010226488 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. zwołanego na dzień 15.02.2013 r. na godzinę 12:00 w związku z otrzymaniem od Infigate Sp. z o.o. będącej akcjonariuszem Spółki, która reprezentuje 9,68 % kapitału zakładowego Spółki i ogółu głosów w Spółce (dalej także jako „Akcjonariusz”) wniosku dotyczącego uzupełnienia porządku obrad.

Do niniejszego raportu zostały załączone następujące dokumenty:
(i) uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
(ii) ujednolicony projekt uchwał.

Podstawa prawna: art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek Czajka – Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_zal_1_uzupelnienie_porzadku_obrad.pdf (249.4 kB)
Pobierz dokument cct_zal_2_projekty_uchwal_ujednolicony.pdf (394.13 kB)