cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.01.18
EBI 4/2013 - Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu spółki

Zarząd spółki pod firmą: "Call Center Tools S.A." z siedzibą w Warszawie, ul. Solipska
 4B, 02-482 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000383038, z kapitałem zakładowym w wysokości 465.000 złotych wpłaconym w całości, NIP: 7010226488 (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", mając na względzie sprawy umieszczone w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 lutego 2013 r., które dotyczą m.in. zmian Statutu, przedstawia poniżej proponowane zmiany Statutu:

 (i) Zmiana Statutu, o której mowa w pkt 8. porządku obrad:

 1. Proponowana zmiana § 9. ust. 1 Statutu:
 "1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji Spółki w ramach limitu określonego o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru."

 2. Dotychczasowe brzmienie § 9. ust. 1 Statutu:
 "1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru."

 (ii) Zmiana Statutu, o której mowa w pkt 9. porządku obrad:

 1. Proponowana zmiana § 9. ust. 4 Statutu:
 "4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru), związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

 2. Dotychczasowe brzmienie § 9. ust. 4 Statutu:
 "4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części."

 Podstawa prawna:
 § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu