cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.01.18
EBI 3/2013 - Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA zwołanego na dzień 15 lutego 2013 r.

Zarząd spółki pod firmą: Call Center Tools S.A." z siedzibą w Warszawie, ul. Solipska 4B, 02-482 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000383038, z kapitałem zakładowym w wysokości 465.000 złotych wpłaconym w całości, NIP: 7010226488 (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 lutego 2013 r.

Podstawa prawna:
 § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

 

 

Pobierz dokument Projekty uchwał (391.93 kB)