cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.01.18
EBI 2/2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 15 lutego 2013 r.

Zarząd spółki pod firmą: "Call Center Tools S.A." z siedzibą w Warszawie, ul. Solipska
 4B, 02-482 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000383038, z kapitałem zakładowym w wysokości 465.000 złotych wpłaconym w całości, NIP: 7010226488 (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 lutego 2013 r., na godzinę 12:00, w Warszawie, w kancelarii notarialnej Biwejnis Maciej & Orłowski Paweł. Kancelaria Notarialna s.c., Ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
 § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (308.55 kB)