cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.01.18
ESPI 1/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 15 lutego 2013 r.

Zarząd spółki pod firmą: "Call Center Tools S.A." z siedzibą w Warszawie, ul. Solipska 4B, 02-482 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000383038, z kapitałem zakładowym w wysokości 465.000 złotych wpłaconym w całości, NIP: 7010226488 (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 lutego 2013 r., na godzinę 12:00, w Warszawie, w kancelarii notarialnej: Biwejnis Maciej & Orłowski Paweł. Kancelaria Notarialna s.c., Ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa.

Do niniejszego raportu zostały załączone następujące dokumenty:
(i) pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
(ii) projekty uchwał.

Podstawa prawna: art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (308.55 kB)
Pobierz dokument Projekty uchwał (391.93 kB)