cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.10.21
EBI 34/2013 - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację na podstawie zawiadomienia otrzymanego od osoby fizycznej, Pana Rafała Wiśniewskiego, że w wyniku zawarcia w dniu 16 października 2013 r. umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem była transakcja nabycia akcji Emitenta od akcjonariusza Infigate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwiększył swój udział w ogólnej liczbie akcji Spółki oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją, Pan Rafał Wiśniewski nie posiadał żadnej akcji Emitenta.

Po transakcji, według otrzymanego zawiadomienia, Pan Rafał Wiśniewski posiada 450.000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 9,68% kapitału zakładowego Emitenta i dają 450.000 głosów, stanowiących 9,68% w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta, a także że brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu