cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2013

2013.10.21
EBI 33/2013 - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację na podstawie zawiadomienia otrzymanego od akcjonariusza Infigate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Infigate), że w wyniku zawarcia w dniu 16 października 2013 r. umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem była transakcja zbycia akcji Emitenta na rzecz osoby fizycznej Infigate zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie akcji Spółki oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją, akcjonariusz Infigate posiadał 450.000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowiły 9,68% kapitału zakładowego Emitenta i dawały 450.000 głosów, stanowiących 9,68% w ogólnej liczbie głosów.

Po transakcji, według otrzymanego zawiadomienia, akcjonariusz Infigate nie posiada żadnej akcji Emitenta. Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta, a także że brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy.

odstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu