cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.07.17
EBI 20/2012 - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2012 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. (dalej jako "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączniku), które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16.07.2012 r.

Treść załączonych uchwał zawiera informacje o:

  1. liczbie akcji, z których oddano ważne głosy,
  2. procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym,
  3. łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 16.07.2012 r. żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów do uchwał, ani nikt nie stwierdził, że głosował przeciwko podjętym uchwałom.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_tresc_uchwal_wza_16072012.pdf (130.88 kB)