cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.07.06
EBI 19/2012 - Zawarcie umowy znaczącej z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w oparciu o rozwiązanie Emitenta o nazwie "ZIP" z Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Szacowana wartość zawartego kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w skali roku. Specyfika zastosowanego rozwiązania sprawia, iż skala jego zastosowania przekłada się wprost proporcjonalnie na generowane przychody. Klient będzie wykorzystywał rozwiązanie "ZIP" przede wszystkim w obszarze windykacji.

Raiffeisen Bank Polska S.A. jest jednym z największych banków w Polsce z sumą bilansową przekraczającą 32,8 mld złotych. Kontrakt z tak znaczącym klientem dobrze rokuje w już prowadzonych negocjacjach z podobnej wielkości instytucjami.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarządu