cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.05.31
EBI 15/2012 - Informacja na temat prognoz finansowych na 2012 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie § 3 pkt. 2 ust 15 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" postanawia dokonać weryfikacji prognoz finansowych w zakresie zysku netto za 2012 rok.

W upublicznionym dokumencie informacyjnym Spółki z dnia 13 czerwca 2011 roku, prognozowany zysk netto za 2012 rok wynosił 470.000 zł. W opinii Zarządu istnieje prawdopodobienstwo nie wykonania wyżej wymienionej prognozy w zakresie zysku netto i możliwości jej obniżenia na przestrzeni III kwartału br. o wiecej niż 20%, co w konsekwencji przełoży się na wynik finansowy za cały rok 2012. W związku z powyższym Emitent dokonuje korekty prognozy zysku netto za rok 2012 tj. zysk netto za rok 2012 wynosić będzie 290.000 zł.

Przedmiotowa zmiana prognoz miałaby wynikać z koniecznosci poniesienia dodatkowych i nie przewidzianych wcześniej kosztów związanych z realizacją znaczącego kontraktu z wiodącym w kraju bankiem z którym obecnie trwają negocjacje dotyczące ostatecznego kształtu wiążacej strony umowy. Emitent w lutym br. roku został wyłoniony w przetargu organizowanym przez ww. podmiot jako dostawca usług dla call center tej instytucji. Spółka informowała o tym fakcie raportem bieżącym EBI nr 4/2012 z dnia 08.02.2012 r.

W zakresie prognozy przychodów, Emitent nie widzi zagrożenia realizacji zakładanego poziomu sprzedaży.

Podstawa prawna: § 3 pkt. 2 ust 15 Załącznika Br 3 do Regulaminu ASO oraz pkt. 16 a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu