cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.05.10
EBI 12/2012 - Zawarcie umowy znaczącej z ASSG S.A.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłyneła do Społki umowa podpisana przez drugą stronę (firmę ASSG S.A.) na świadczenie usług telekomunikacyjnych w oparciu o rozwiązanie Emitenta o nazwie "ZIP". Umowa została zawarta na okres 24 miesiecy. Szacowana wartość zawartego kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w skali roku. Specyfika zastosowanego rozwiązania sprawia, iż skala jego zastosowania przekłada się wprost proporcjonalnie na generowane przychody.

ASSG S.A. zajmuje się wsparciem procesów aktywnej sprzedaży oraz jest właścicielem trzech call center zlokalizowanych na terenie Siedlec, Katowic oraz Kielc.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka, Członek Zarządu