cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.04.10
EBI 10/2012 - Zawarcie nowych umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do siedziby Spółki podpisane przez kilku akcjonariuszy umowy o ograniczeniu zbywalności akcji Spółki (tj. umowy lock-up). Na mocy tychże umów ograniczenia zbywalności akcji Emitenta, akcjonariusze zobowiązali się w terminie od daty podpisania przedmiotowej umowy tj. od 10 kwietnia 2012 roku do 30 września 2012 roku, nie dokonywać jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania lub nieobciążania akcji Spółki. Zobowiązanie dotyczy 375.000 szt. akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu tychże akcjonariuszy. Na dzień dzisiejszy uwzględniając treść raportu EBI nr 7/2012 z dn. 26.03.2012 roku łączna liczba akcji Spółki podlegająca ograniczeniu zbywalności  do dnia 30.09.2012 roku wynosi 2.230.000 szt.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka – Członek Zarządu