cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.03.28
EBI 9/2012 - Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Spółki Call Center Tools S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 marca 2012 r. wpłynęła do siedziby Emitenta umowa podpisana przez drugą stronę, której przedmiotem jest wykonanie platformy telekomunikacyjnej na bazie już posiadanych przez Spółkę rozwiązań informatycznych, wraz z udzieleniem licencji niewyłącznej, przenaszalnej i nieograniczonej co do liczby użytkowników tejże platformy, świadczenie usług doradczych oraz usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem autorskiego rozwiązania Spółki o nazwie „ZIP”.

Wartość umowy została ustalona na poziomie 2.881.600 zł netto a czas realizacji projektu został ustalony do dnia 31 maja 2013 roku.  Okres rozliczenia z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy został skorelowany z  czasem realizacji projektu. W 2012 roku Emitent z tytułu realizacji kontraktu osiągnie przychody w wysokości 2.061.600 zł netto zaś pozostała kwota kontraktu zostanie rozliczona w roku 2013.

Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów i utratę zysków. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar umownych określonych Umową, stosownie do poniesionej szkody. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie za zapłatą odstępnego na rzecz Emitenta w wysokości 30% brutto całkowitego wynagrodzenia określonego w Umowie i przysługującego Emitentowi oraz za wykonane lub rozpoczęte do chwili odstąpienia prace. Poza tym, warunki na jakich zawarta została Umowa nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu kontrakty.

Druga strona przedmiotowej Umowy nie wyraziła zgody na upublicznienie swoich danych. Realizowany projekt ma charakter podwykonawczy i jest częścią większego kompleksowego przedsięwzięcia informatyczno-telekomunikacyjnego realizowanego przez zleceniodawcę.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka – Członek Zarządu